- славянобългарска ономастика -

ревните славяните имат особено богат именен фонд, който по-късно бива наследен и развит от българите. Славянските имена се образуват от определени думи с важно за хората значение и според него се делят на няколко вида. Някои имена са свързани с черти на външността или характера (Добрин, Красен, Лъчезар). Други имат пожелателен характер (Здравко, Слава). Трети са заклинателни (Черноглав, Боян, Найден, Нехтян) - описват човека като грозен, нежелан, лош, с цел да се откажат злите духове да го отвлекат или да му вредят. Характерно за истинските славянски български имена е, че са разбираеми за нас, защото произлизат от родния ни славянски език. С християнизацията у нас се налагат чужди на народа ни имена, неразбираеми и често безсмислени (например 3 годишно момченце, на име Геронтий - от гръцки "старец"). Повечето от тях са с гръцки произход, много са еврейски и латински...Строеж на славянските имена
Както вече казахме по-горе, имената имат различна цел и значение, съобразно с което се състоят от различни лексикални частици:
- име в чест на божество - името на божеството (пр. Лада) + описание (пр. славя, любя) = Ладислав, Ладолюб...
- име свързано с вярата въобще - бог, -вер + описание = Богомил, Богослав, Богослов; Любовер, Добровер...
- име славещо природата, растителния и животинския свят - Брезица, Биляна, Гроздан, Вълкослав...
- име изразяващо място и значение вътре в рода - Първан, Новак, Братомил, Братимир, Сестримил, Родослав...
- име показващо отношение от и към родителите - Ждан (очакван), Хтяна (желана), Немил, Ненад, Благодан...
- име описващо лични качества: външни - бял (Белица), вид (Беловид), крас- (Красен), мал- (Малица); вътрешни - мил (Милица), рад- (Радомил), -мер (велик, могъщ - Мъстимер), търпи- (Търпимир), люб- (Любослав), благ (Благота), драг (Драгота)...
- име изразяващо отношение от и към обществото - мир, -слав (Мирослав, Благослав), -вест (Благовест), гост- (Гостивар), влад- (Владимер), държи (Държимер)...
- име свързано с мисленето и познанието - мисл- (Мислигод), -вед (Всевед), мъдр- (Мъдрян),
- име касаещо живота - жит (Житомир), бит (Велебит)...
- име свързано с борба и война - бор (Ратибор), вой (Беривой), рат (война - Ратомил), бран (Бранислав), бой (Боймер), плък (полк - Светоплък)...
- пожелателно име - бъди (Бъдислав), буди (Тихобуд)...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

По-долу представяме славяноезични имена, засвидетелствани сред българския народ от VI в. до днес. Изключени са някои по-късни имена, характерни предимно за ХІХ и началото на ХХ в., които днес са добре познати, но архаично звучащи (като Веса, Петкана, Минка, Бонка, Станка, Груди, Бърдьо и пр.); също не сме изброили и съвременни изкуствено създадени имена, които имитират стурктурата на автентични по-стари, но нямат собствено значение (като Михослав - от Михаил, по подобие на Радослав, Любослав; Цветомир и пр.); не са представени производните женски форми на изброените мъжки имена - почти всяко мъжко име се трансформира в женско чрез добавяне на -а, -ка, -ца, накрая.

Славянобългарски имена


Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Х - Ц - Ч - Я
Балован - от стб. баловати - лекувам; който умее да лекува;
Баломер - който лекува добре, могъщ в лечителството;
Багрян - т.е. Румен;
Бахослав
Бдигост - който бди за гостите си;
Бдин - от стб. бъдэти - бдя; който е бдителен;
Бдислав - който се слави с бдителността си;
Бедислав
Безгнев - който не се гневи; с благ нрав е;
Безмер - който няма мяра във величието си; с безмерно величие;
Безтъж - комуто не ще се наложи да тъжи;
Белимер
Беловид - бял + вид; който е с бяло лице, белолик;
Беловлад - който да има бяла (добра) власт; който да властва с добро;
Белоглав - който е с бяла глава (лице);
Белогост
Беломир
Белослав - славен с белотата си;
Белота - от стб. бэлъ - бял;
Белян - който е бял;
Беривой - който събира войници, т.е. да стане водач;
Беримир
Берислав - който събира слава;
Биляна - от биле - целебно растение, билка;
Благодан - който е благо даден (от боговете);
Благден - 1. чийто рожден ден е благ за родителите му, защото много са го желали; 2. който да донесе по-добри (благи) дни;
Благовер - благоверен;
Благовест - който носи благи вести;
Благодар - който да дарява благо; който се отблагодарява добре;
Благой - от благ - добър;
Благолюб - който люби благо; който дарява блага любов;
Благомил - който е благ и мил;
Благомир - който е велик в благостта си;
Благород - който да даде начало на добър, благ род;
Благослав - който е славен с благостта, с добрината си;
Благота - виж Благой;
Богатил - от богат;
Богдан - даден от боговете;
Боголеп - който има божествена хубост (лэпота);
Боголюб - който обича боговете;
Богомил - мил на боговете;
Богомир - който е в мир с боговете;
Богослав - който слави боговете;
Богохвал - който хвали боговете;
Боеслав
Божан - т.е. Божи - мил на бога;
Божибор - който да се бори за боговете си;
Боживой - който да воюва за боговете си;
Божидар - дар от бога;
Божил - божий човек;
Божимир - виж Богомир;
Боил - боец; който се бие;
Боимир - който се бие за мир;
Бойко - който е боец;
Болелют
Болемил
Болемир
Болемисъл
Болерад
Болеслав - който е с голяма слава;
Болечест
Боривой
Борил - борец; който се бори;
Боримир - който се бори за мир;
Борис
Борислав - 1. който се бори за слава; 2. славен с борбата си;
Борян - за когото се борят;
Боян - от когото се боят;
Бразд
Бранил - който брани, пази;
Бранимир - който брани, пази мира;
Бранислав - 1. който брани славата си; 2. славен във бран, във защитна война;
Бранко - който брани;
Бранян
Бративой - който воюва за (заедно с) братята си;
Братил
Братимир - 1. който е в мир с братята си; 2. който пази мира между братя;
Братислав - 1. който слави братята си; 2. славен с братята си;
Братодраг
Братолюб - 1. който люби, обича братята си; 2. който люби, обича братски;
Братомил - 1. който е мил на братята си; 2. който е мил като роден брат;
Братомир - виж Братимир;
Братонег - мил на братята си;
Браторад - който да радва братята си;
Братослав - който да прослави братята си;
Брегослав
Брестян - от "бряст" - вид голямо широколистно дърво;
Бродил - който броди;
Будимер - който е с буден разум;
Будислав - който е славен с будността си;
Буегняв - който е с буен гняв;
Буемер
Буеслав
Буетур - който е буен като тур (див бик);
Буревой - който е като буря в боя;
Бъдивой
Бъдимир
Бъдирад
Бъдислав - пожелателно - да бъде славен;
Бързовой - който е бърз в боя;
Бързорат - виж Бързовой;
Бързой - който е бърз;
Ведолюб
Ведомир
Ведомисъл
Векослав
Велебит - буквално "да бъде велик";
Велегост - който гощава много; велик в гостоприемството си;
Велезвезд
Велемир - който носи велик мир;
Велемъдър
Велеслав - 1. който е славен с величието си; 2. който е с велика слава;
Велет
Велибор
Велибъд
Велидух
Велизар
Велилюб
Велимир
Велинег
Велица - която е велика;
Велко
Венеслав - който е увенчан със слава; носи венец от слава;
Венцеслав - виж Венеслав;
Верислав
Верослав
Веселин
Вестислав
Ветко
Ветобрат
Ветород
Вещедраг
Вещемил
Вещемир
Вещемисъл
Вещенег
Вещерад
Вещеслав
Видбор
Видомир
Видорад
Видослав - който е славен с величествения си вид;
Витенег
Витодраг
Витолюб
Витомер - от стб. витати - живея, обитавам; който води велик живот;
Витомил
Витомир - който живее в мир;
Виторад
Витослав - който има славен живот, живее славно;
Вихрен
Вишебор
Вишевит
Вишегнев
Вишезар
Вишезор
Вишемил
Вишемир
Вишемисъл
Вишенег
Вишеслав
Владай - от владея - който владее;
Владар
Владивой - който воюва за властта си;
Владил - виж Владай;
Владимер - който е с велика власт; велик владетел;
Владимир - 1. който владее в мир; 2. който владее мира;
Владислав - 1. който властва славно; 2. който владее славата;
Владияр
Владомир - виж Владимир;
Влас
Властел
Властибор
Властимир - виж Владимир;
Властислав
Воемир - който воюва за мир;
Воибор
Воигнев
Воидраг
Воил - който воюва; войн;
Воин
Воисвет
Воислав - 1. който воюва за слава; 2. който е славен войн;
Воица
Войдан
Воймил - който е милостив войн;
Воймир
Войтех - виж Воил;
Волегост
Волелюб
Волемир
Волибор
Волислав
Вратибор
Вративой
Вратимир
Вратислав
Всевед
Всевет
Всевид
Всевлад - който властва над всичко;
Всегорд
Всеград
Вселюб
Всемер - по-велик от всичко друго;
Всемил
Всемир - който установява мир навсякъде;
Всемисъл
Всеправ
Всерад
Всесвет
Всеслав - който обладава всичката слава;
Всечест
Вълкобрат
Вълкодраг
Вълкомир - който е в мир с вълците;
Вълкомил
Вълкослав - който има вълча слава; слави се с вълчи нрав;
Вълкашин - виж Вълкослав;
Върбан - който е могъщ като върба;
Въртогост - от стб. врьтэти - занимавам се, грижа се; който се грижи за гостите си;
Въртослав - който е славен с грижовността си;
Върхоглед
Върхослав
Гневеш
Гневота - от стб. гнэв - гняв;
Годан - който е угодно даден; който е даден на родителите му по тяхно желание;
Годеслав - който се слави с това че е угоден, приятен;
Годимир
Годислав
Годобрат
Годолюб
Годомисъл
Гонимер - който ще достигне величие; от стб. гонэти - стигам, достигам, достатъчен съм;
Гонимир - който достига до мир;
Горазд
Гордобор
Горилют
Горимир
Горислав
Горян - който е изстрадан, за когото са се мъчили; от стб. горiе - мъка, печал, страдание, горчивина;
Гостенег
Гостибой
Гостибор
Гостивар - който се грижи, внимава за гостите си; от стб. варовати - пазя, внимавам, грижа се;
Гостивой
Гостидраг
Гостил
Гостимил
Гостирад
Гостислав
Гостолюб - който обича гостите;
Гостомер - който ще има много гости;
Гостомисъл
Градислав - който гради славно; славен в граденето;
Градимир - който гради мирно, в мир, т.е. ще живее съзидателно в мир, а не във военна разруха;
Гръмобой
Дабор
Далебор
Далевой
Дародан - който е даден в дар;
Дарослав - 1. който дарява слава; 2. славен дар;
Дебой - който е деен, сръчен в боя;
Девислав -
Девисил
Делян - от стб. дэлати - работя, трудя се, правя;
Делогод - угоден с делата си, който върши угодни, добри дела;
Денислав -
Деница - от "денница" -утринна звезда, Венера;
Десибрат
Десивой - стб. десити - намирам, заварвам, сварвам, достигам;
Десимир - който да намери, да завари мир;
Десирад
Десислав - който да намери, да достигне слава;
Деян - т.е. деен, който работи;
Дивлян
Добрад - който е добър и радостен;
Добривой - който ще бъде добър войн;
Добрил - от добър;
Добрин
Добробой
Добровест
Добровид
Добровлад
Доброгост
Добродал - който дава доброта, добрина;
Добродан - добре даден;
Доброжит
Добролик
Добролюб - който обича добрината;
Добромер - велик с добрината си;
Добромил
Добромир - който носи добър мир;
Добромисъл
Доброслав - 1. който слави добре; 2. който се слави с добротата си;
Добростраж
Добросърд
Добротех
Добротица - виж Добрил;
Доброхвал
Доброчест
Доманег
Домислав
Домомисъл
Доморад
Домослав - който слави дома си, семейството си;
Драган - който е драг, скъп, мил;
Драгил - виж Драган;
Драгобрад - който радва с драгостта си;
Драгобрат
Драговар
Драговет - който говори драго;
Драговит - виж Драган;
Драгогост
Драгожел
Драгой - виж Драган;
Драголюб - който обича драго, мило;
Драгомил - който е драг и мил;
Драгомир - който носи скъп, драг мир;
Драгослав - който се слави с драгостта си;
Драгота - виж Драган;
Драгош
Дружелюб - който е дружелюбен;
Дружимир
Душан
Ездимер - който е велик ездач;
Ездимир - по-късно изопачаване на Ездимер;
Ездислав
Еловит
Жалибор
Жалигост
Жалидед
Жалимир
Жалислав
Ждан - очакван, желан; от стб. жьдати - чакам, очаквам;
Жедимир - който се нуждае от мир; жаден за мир;
Желевид
Желегод
Желебор - който се бори за желанията си;
Желигост - който посреща гости с желание; който желае гости;
Желимир - който желае мир;
Желислав
Живодан - дар на живота;
Живодар - виж Живодан;
Живомир - който живее в мир;
Живорад - който е с радостен живот;
Жизнерад
Житолюб - който обича живота; от стб. жить - живот;
Жетомир
Житорад - който се радва на живота;
Зарибог
Запрян
Званимир
Звездан
Звездомир
Земибор
Златан
Злативой - който е "златен", отличен войн;
Златил - т.е. златен;
Златин - веж Златил;
Златимир - който носи "златен", ценен мир;
Златислав - който е със "златна" слава;
Златовлас
Златодан
Златодар
Златозар - който свети, озарява като да е златен;
Златомир - веж Златимир;
Златосвет
Златояр
Зловед
Зоран
Иват - от ива - вид планинска върба;
Ивайло - виж Иват;
Ивор
Казимир
Калимир
Калина - вид дърво;
Камен - т.е. каменен, от камък;
Коцел
Краемир
Красен
Красимил - красив и мил;
Красимер - велик с красотата си;
Красимир - по-късно изопачание на Красимер;
Крачил
Лепослав - който се слави с хубостта си;
Лепотин - който е хубав, приятен;
Лесорад
Лъчезар - който е лъчезарен; който озарява като слънчев лъч;
Любислав - който обича славата;
Любозар - който озарява с любовта си;
Любовид - който предизвиква любов с вида си;
Любомил - който е обичлив и мил;
Любомир - който обича мира;
Люборад - 1. който обича радостта; 2. който се радва на любов;
Любослав - виж Любислав;
Лютовой - който воюва люто, който се бие с настървение;
Лютомер - велик, прочут с лютостта си;
Лютомир - по-късно изопачаване на Лютомер;
Лютослав - който се слави с лютостта си;
Лютогняв - който е лют в гнева си;
Маламир
Малица - т.е. малка;
Малой - от стб. малъ - малък, дребен;
Маломер - който се величае малко, т.е. който е скромен;
Маломир - изопачение на Маломер;
Малорад - който се радва на малко; който е скромен;
Манислав
Матица - от стб. мати - майка;
Мезомер - който се отплаща добре; от стб. мьзда - плащане, отплата, откуп;
Мерян - който е умерен; който има мяра, т.е. не се отдава на крайности;
Мил - който е мил;
Милай - виж Мил;
Милан -т.е. милен, за когото милеят;
Милат - виж Мил;
Милатин - виж Мил;
Милашин - виж Мил;
Милек - виж Мил;
Милен - виж Милан;
Милец - виж Мил;
Миливой - който е милостив във време на война;
Милирад - който е мил и радостен;
Милица - която е мила;
Милобрат - който милее за братята си;
Милован - който е милостив, състрадателен; от стб. миловати - проявявам милосърдие, състрадание;
Миловой - виж Миливой;
Милодин - от Мил;
Милодраг - който е мил и драг;
Милорад - виж Милирад;
Милослав - който е славен с милостта си;
Милослов - който говори мило;
Милотин - от Мил;
Мира - която носи мир;
Мират - който носи мир, който е мирен;
Мирислав - който е славен със смиреността си;
Мирован - който живее в мир, в съгласие;
Миродан - даден за мир, за да донесе мир;
Миролюб - който обича мира;
Мирослав - виж Мирислав;
Мирослов - който говори мирни слова, на съгласие;
Миртан - който е от мирта;
Мирян - който е мирен, спокоен;
Мислигод - който е добър в мисленето;
Мислигост - който мисли за гостите си;
Мислимир - който мисли само за мир;
Мицел
Младан - от млад;
Младен - виж Младан;
Младин - виж Младан;
Млатей - който е мощен като чук; от стб. млатъ - чук;
Модрил
Модрян
Моймир
Молибор
Молян - който е (из)молен;
Момчил
Морава
Морислав
Морян - от море;
Мостил - който е стабилен, мощен като мост;
Мостич - виж Мостил;
Мощян - т.е. мощен;
Моян
Мръзян
Мъдрил - който е мъдър;
Мъдрой - виж Мъдрил;
Мъдрян - виж Мъдрил;
Мъжил - който е мъжествен;
Мълкомир
Мързан
Мързован
Мъстил - който си отмъщава;
Мъстимер - който е велик в мъстта си;
Мъстислав - славен с мъстта си;
Мъкомир
Надежда
Найден - т.е. намерен
Наплат - който си наплаща, отплаща;
Небой - който не се бои, който е храбър;
Невен - който е (красив) като цветето невен;
Невета - която не говори (много); от стб. вэщати - говоря, разказвам;
Невид
Невяна - виж Невен;
Негован - който е нежен; от стб. нэга - нежност, ласка;
Негомер - който е велик в нежността си;
Негослав - който е славен с нежността си;
Негота - виж Негован;
Неготин - виж Негован;
Недан - предпазно - който не се дава;
Недамер - който да не се величае; да е скромен;
Недар
Неделин - който е роден в неделя;
Неделица - виж Неделин;
Неделя - виж Неделин;
Недом
Недомер - предпазно - който не е (достатъчно) велик;
Недомол
Недраг - предпазно - който не драг на родителите си;
Недялко - виж Неделин;
Неждан - неочакван;
Нежил - предпазно - който все едно не е живял;
Нелюб - предпазно - който не е обичан;
Немил - предпазно - който не е мил;
Немир - който няма мира, покой;
Немлад - предпазно - който няма да достигне младините си;
Ненад - който се е родил ненадейно, неочаквано;
Нерад - предпазно - който не е радостен;
Нерадим
Нехтян - предпазно - нежелан;
Нечица
Новак - 1. който е нов, вероятно първо дете в рода; 2. който да основе нов род;
Нован - виж Нован;
Ногой - който е със здрави нозе;
Нравота - който е с добър нрав;
Няго - виж Негован;
Нягой - виж Негован;
Нягомир
Нягослав
Нягота - виж Негован;
Нягул - виж Негован;
Нягулица - виж Негован;
Обислав
Обрад
Обретен
Огнемир
Огнен
Огнян
Орлин
Орлой
Ослав
Остой
Остром
Остромир
Острян
Перимир
Пламен
Пленимир
Плодин
Помет
Правдан
Правдомир
Пребъд
Предан
Предимир
Предраг
Прелюб
Прерад
Пресил
Преслав
Прибислав
Приян
Продан
Прослав
Първан
Първел
Първен
Първозор
Първолета
Първослав
Пътослав
Рад
Радан
Радибуд
Радив
Радивой
Радил
Радимир
Радислав
Радица
Радмил
Радмир
Радобил
Радобор
Радобуд
Радован
Радовест
Радовид
Радогост
Радой
Радолюб
Радомил
Радомир
Радосвет
Радослав
Радослов
Радостив
Радостин
Радота
Радул
Радуш
Раица
Райна
Райчил
Ракита
Ралица
Рамир
Ранил
Ранислав
Ративой
Ратил
Ратой
Ратомир
Рая
Ретивой
Родан
Родислав
Роса
Росен
Рослав
Руе
Руен
Ружа
Ружица
Румен
Румяна
Русадин
Русат
Русел
Русимир
Русомир
Руя
Руян
Ръжан
Ръжица
Самодар
Светил
Светин
Светислав
Светла
Светлана
Светлин
Светлозар
Светломир
Световид
Светозар
Светомир
Светослав
Свободан
Себеслав
Селимир
Семен
Семян
Сенислав
Сестримил
Сеян
Сивен
Сиветин
Сивил
Сивин
Силян
Синой
Скорил
Скоробит
Скорогост
Слав
Славадин
Славен
Славин
Славица
Славой
Славолюб
Славомер
Славомир
Славослав
Славотин
Славян
Словен
Сломер
Сломир
Смелетин
Смелян
Смил
Смилен
Смилица
Снежа
Снежана
Снежин
Сняго
Спас
Спасимир
Срацимир
Сребрен
Сребрил
Сребрин
Сребряна
Сретен
Стаил
Сталян
Стамен
Стамер
Стамир
Стамян
Стан
Станил
Станимер
Станимир
Станислав
Станислов
Станое
Станоил
Станой
Станомир
Стат
Стобор
Стоен
Стоил
Стоимен
Стоимер
Стоимир
Стоислав
Стоядин
Стоян
Стражил
Стразимир
Странимир
Стратил
Стратимир
Страхил
Страхой
Страшил
Страшимир
Стрегомил
Стрегомир
Стрез
Стрезил
Стрезимер
Стрезимир
Стрезислав
Стоимер
Стоимир
Строислав
Съдомер
Съдомир
Създан
Таимир
Татимер
Твърден
Твърдин
Твърдислав
Тегомир
Текомир
Теменуга
Теример
Техомир
Тимер
Тих
Тихобуд
Тихомир
Тихослав
Толимир
Томимер
Томислав
Требел
Требомир
Троян
Трудолюб
Тръсил
Тръсомир
Търпимир
Унемир
Харизан
Хваливар
Хватимир
Хитимир
Ходимир
Холигост
Хранимир
Хранислав
Хранослав
Хтена
Хърс
Царил
Цвета
Цветан
Целовид
Целогост
Часлав
Чедомир
Чернота
Чернотин
Чудомир
Ява
Явица
Ядовар
Ядомир
Яздимир
Яромер
Ярослав
Ярословначало


-------------------------------------------------------------------
© Георги Михов - Огнеслав
------------